Yönergeler

Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının Puanlama, Sözleşme Yenileme ve Teşvik İkramiyesi Değerlendirme İlkeleri Yönergesi

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları için puanlama, sözleşme yenileme ve teşvik ikramiyesi değerlendirmesinde uygulanacak ilkeler ile objektif kriterleri belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda çalışan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları için eğitim ve öğretimdeki başarıları, sanatsal, bilimsel ve mesleki başarılı etkinlikleri, müziğe ve sanata katkıları, konservatuvarın çeşitli iş ve etkinliklerinin düzenli yürütülmesindeki yararlılıkları, göreve ve kuruma bağlılıkları ile ilişkili olarak sözleşmelerinin yenilenmesi, puan belirlenmesi ve teşvik ikramiyesi verilmesinde uygulanacak değerlendirme ilkelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge;  27/2/1984 tarih ve 84/7784 sayılı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuvarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a)      Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni

b)      Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu

c)      Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

ç)   Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

d)     Konservatuvar Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

e)      Sanatçı Öğretim Elemanı: Devlet Konservatuvarlarından veya dengi yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında orta öğretimden sonra en az iki yıl yüksek sanat öğrenimi görenleri,

f)       Sahne Uygulatıcıları: Konservatuvarda görev yapan lutiye, akordör ve notistleri,

g)      Sanat Uygulatıcıları: Konservatuvarda görev yapan repetitör, korrepetitör ve bale piyanistlerini

ifade eder.

 

Puan Değerlendirme İlkeleri

MADDE 5- Sanatçı Öğretim Elemanlarının puan değerlendirmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir;

a)      Taban ve Tavan Puan Uygulaması:

Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının taban puanı 70 olup, tavan puanı 100’ü aşmayacak şekilde belirlenir.

b)     Öğrenim Durumlarının Değerlendirilmesi:

1-      Yüksek Lisans                                                     : 2 puan

2-      Sanatta Yeterlik                                                  : 3 puan

c)      Akademik Kariyerin Değerlendirilmesi:

1-      Yardımcı Doçent                                                : 3 puan (San.Yeterliği olmayan)

2-      Doçent                                                                : 4 puan

3-      Profesör                                                               : 5 puan

d)     Hizmet Yılının Değerlendirilmesi:

Başarılı her hizmet yılı için                                        : 1 puan

e)      Etkinliklerin Değerlendirilmesi:

Öğretim elemanlarının yapmış oldukları sanatsal etkinlikler ile bu etkinliklere sahne ve sanat uygulatıcılarının katkıları karşılığı, Yönetim Kurulunun takdiri ile hizmet yılı puanına ek olarak 1-3 puan verilebilir.

Pozisyon Değerlendirmesi

MADDE 6- Konservatuvarda sanat uygulatıcısı veya sahne uygulatıcısı pozisyonlarında çalışmakta olanlar, sanatçı öğretim elemanı niteliklerini taşımak koşuluyla ve Konservatuvar Yönetim Kurulunun takdiriyle üst pozisyonlara intibak ettirilebilirler. Pozisyon değiştirme nedeni ortadan kalktığı durumda kişi önceki durumuna döndürülür.

Teşvik İkramiyesi ve Sözleşme Yenilenmesi Değerlendirme Esasları

MADDE 7- a) Teşvik ikramiyesinden yararlanmak ve sözleşme yenilenmesi için eğitim ve öğretim yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmek,

b) Konservatuvarın her türlü sanatsal, eğitsel, yönetsel iş ve etkinliklerinin başarı ile tamamlanmasında özverili çalışmalarda bulunmak,

c) Konser ve diğer sahne etkinliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde katkıda bulunmak,

ç) Solist, eşlikçi veya oda müziği grubu üyesi olarak konser vermek,

d) Koro veya orkestra yönetmek,

e) Sahne sanatları dallarından birinde rol almak veya bir sahne yapıtını sahneye koymak,

f) Öğrencilerin okul içi, okul dışı etkinliklerinde veya katıldıkları sınavlarda ya da yarışmalarda onlara enstrüman ile eşlik etmek, bu amaçla ders dışı prova, konser ve yarışmalarda görev almak,

g) Öğrencileri ile konservatuvarda veya başka kurum ve şehirlerde veya yurtdışında konserler düzenlemek,

ğ) Müzik ve sahne yapıtı bestelemek veya sahne yapıtının metnini yazmak,

h) Televizyon, radyo veya konser salonlarında yapıtları yayınlanmış veya seslendirilmiş olmak,

ı) Sanatsal, bilimsel veya mesleki konularda hakemli veya hakemsiz dergilerde yazı veya makale yayınlamak, kitap yazmak,

i) Konferans, panel, açıkoturum, kongre, seminer, sempozyum gibi bilimsel toplantılarda bildiri sunmak veya konuşmacı olarak katılmak,

j) Üniversitenin etkinliklerinde görev almak,

k) Gerçekleştirdikleri sanatsal etkinlikler sonucunda öğrencilerinin veya kendilerinin ödül alması.

Sözleşmeli öğretim elemanlarından yukarıdaki maddelerde belirtilen etkinlikleri gerçekleştirenleri Konservatuvar Yönetim Kurulu teşvik ikramiyesi almak üzere gerekçeli olarak Üniversite Yönetim Kurulu’na önerir.

Teşvik ikramiyesi, fiilen çalışılan günlere orantılı olarak verilir. Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanları, teşvik ikramiyesi alabilmek için ilgili sözleşme yılı içinde, yukarıda belirtilen etkinliklerden en az birini gerçekleştirmek zorundadır. Disiplin cezası alanlar teşvik ikramiyesinden yararlanamazlar.

Bu yönergede belirtilen değerlendirme kriterlerini sağlamayan Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanlarının puanlarında meydana gelecek düşüş veya sözleşmelerinin yenilenmemesi hususunu Konservatuvar Yönetim Kurulu gerekçeli kararı ile birlikte Üniversite Yönetim Kurulu’na önerir. 

Yürürlük

MADDE 8- Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

03/06/2015
541 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79