Sertifika Programları

DEVLET KONSERVATUVARI SERTİFİKA PROGRAMLARI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın “Sertifika Programları”nda eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın “Sertifika Programları”nda eğitim-öğretim ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı Başkanları: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Anasanat Dalı Başkanlarını,

b) Bölüm Başkanları: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölüm Başkanlarını,

c) Devre: Sanat dallarında iki, üç ya da dört yılı kapsayan öğretim süresini,

ç) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

d) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulunu,

e) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

f) Müdür Yardımcıları: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcılarını,

g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Sanat dalı dersi: Anasanat ve sanat dallarındaki ders programlarında yıldız işareti ile işaretlenmiş dersleri,

h) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

i) Yardımcı ders: Anasanat ve Sanat Dallarındaki ders programlarında Sanat Dalı dersi dışındaki dersleri,

j) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bölümler

Bölümler
MADDE 5 - (1) İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında sertifika programları uygulanan bölümler şunlardır:

a) Müzik Bölümü: Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dallarından oluşur.

1) Piyano Anasanat Dalı: Piyano Sanat Dalı, Gitar Sanat Dalı, Arp Sanat Dalı ve Akordeon Sanat Dalını,

2) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı: Keman Sanat Dalı, Viyola Sanat Dalı, Viyolonsel Sanat Dalı ve Kontrbas Sanat Dalını,

3) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı: Flüt Sanat Dalı, Obua Sanat Dalı, Klarinet Sanat Dalı, Fagot Sanat Dalı, Korno Sanat Dalı, Trompet Sanat Dalı, Trombon Sanat Dalı, Saksafon Sanat Dalı, Tuba Sanat Dalı ve Vurmalı Çalgılar Sanat Dalını,

içerir.

b) Sahne Sanatları Bölümü: Opera ve Bale Anasanat Dallarından oluşur.
1) Opera Anasanat Dalı: Şan Sanat Dalı ve Müzikal Tiyatro Sanat Dalını,

2) Bale Anasanat Dalı: Bale Dansçılığı Sanat Dalını ve Pantomim Sanat Dalını,
içerir.

c) Türk Müziği Bölümü: Türk Müziği ve Halk Müziği Programlarından oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü

 

Kontenjanlar, başvuru şartları ve sınav tarihleri

MADDE 6 - (1) Sertifika Programlarına alınacak öğrenci kontenjanları, öğrencilerde aranacak genel ve özel şartlar Konservatuvar Kurulu tarafından; başvuru tarihleri ile kabul ve seviye sınavı tarihleri ise Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kabul ve seviye sınavlarından en az bir ay önce ilan edilir.

 

Kabul sınavları

MADDE 7 - (1) Sertifika Programlarına başvuran adaylar, ilan edilen gün ve saatte kabul sınavlarına girmek zorundadırlar. Sınava girmeyen adaylar o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

(2) Adaylar, aynı sınav döneminde başvurdukları iki sanat dalının kabul sınavlarına girebilirler. Her iki sanat dalının sınavını başaran adaylar, öğrenci kontenjanı da dikkate alınarak her iki sanat dalının programına da kayıt yaptırabilir.

(3) Herhangi bir nedenle Sertifika Programları ile ilişkisi kesilenler, ilişiğinin kesildiği sınıfın ve sanat dalının ya da bir başka sanat dalının seviye ya da kabul sınavına, genel ve özel şartları sağladığı takdirde tekrar girebilirler.

(4) Kabul sınavları, Pantomim Sanat Dalı ve Türk Müziği Programı için tek aşamalı; diğer Sanat Dalları ve Programlar için iki aşamalı olarak yapılır.

(5) Pantomim Sanat Dalı ve Türk Müziği Programına kabul sınavında aday, ilgili sanat dalına yatkınlığı ve fiziksel uygunluğu bakımından sınanır.

(6) Pantomim Sanat Dalı ve Türk Müziği Programı dışındaki Sanat Dalları ve Programlara kabul sınavları, eleme sınavı ile kesin kabul sınavından oluşur.

a) Sertifika Programlarına başvuru şartlarını taşıyan adaylar, önce müzikal duyuşun sınandığı eleme sınavına girmek zorundadır.

b) Eleme sınavında başarı gösteren adaylar, kesin kabul sınavına alınır. Bu sınavda adaylar, müzikal duyuşun yanı sıra ilgili sanat dalına fiziksel uygunluğu bakımından sınanır.

(7) Müzik Bölümüne, Türk Müziği Programına ve Opera Anasanat Dalı’na bağlı programların eleme sınavları, ilgili sanat dalı ile teori sanat dalı öğretim elemanlarından oluşan; kesin kabul sınavı ise anasanat dalı başkanları ile ilgili sanat dalı öğretim elemanlarından oluşan ve Yönetim Kurulunca onaylanan en az üç kişilik komisyonlar marifetiyle yapılır.

(8) Bale Anasanat Dalı’nın eleme ve kesin kabul sınavları anasanat dalı başkanının başkanlığında ilgili sanat dalı öğretim elemanlarından oluşan ve Yönetim Kurulunca onaylanan en az üç kişilik komisyon marifetiyle yapılır.

(9) Eleme ve kabul sınavlarında başarı notu, yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olup, adaylar, ilan edilen kontenjana göre, en yüksek puandan başlanarak geriye doğru sıralanır ve kabul listesi oluşturulur. Puanları eşit olan adaylardan yaşı küçük olana öncelik tanınır.
Seviye sınavları

MADDE 8 - (1) Seviye sınavları, Konservatuvarın Sertifika Programlarının ara sınıflarına başvuran adaylar için uygulanır.

(2) Bu sınavda adayların, girecekleri sınıfın anasanat dallarına bağlı sanat dallarının bir altındaki sınıfın final sınav programlarını başarıyla seslendirebilmeleri veya Sahne Sanatları için sergileyebilmeleri yeteneği ve ayrıca yardımcı dersler için de bilgisi sınanır.

(3) Sanat dalı dersinden herhangi bir sınıfın final sınav programını başarabilen aday, yaşı uygun olduğu takdirde sınav komisyonunca seviyesinin uygun olduğu sınıfa kabul edilir.
(4) Seviye sınavlarında başarı notu yüz (100) tam puan üzerinden, devre son sınıflarında yetmiş (70), ara sınıflarda elli (50), yüksek devre ilk sınıfları için seksenbeş (85) puandır. Yardımcı dersler için başarı notu ise elli (50) puandır.

 

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 9 - (1) Kabul sınavı sonuçlarına göre Sertifika Programlarına girmeye hak kazanan adayların kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, Konservatuvar Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihlerde ve belirlenen katkı payını ödemeleri şartı ile yapılır.

(2) Öğrencilerin derslere devam edebilmeleri, öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri ve sınavlara girebilmeleri için bir önceki eğitim ve öğretim yılına ait katkı paylarını ödemeleri gerekir. Aksi takdirde öğrencilerin kayıtları silinir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim


Eğitim ve öğretim süresi

MADDE 10 - (1) Konservatuvarda Sertifika Programlarında bölümlere göre eğitim süreleri aşağıdaki gibidir:

a) Müzik Bölümüne bağlı anasanat dallarından;

1) Piyano Anasanat Dalı için: 1 yıl yuva, 2 yıl hazırlık, 3 yıl ilk devre, 4 yıl orta devre, 2 yıl yüksek devre olmak üzere toplam 12 yıl,

2) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı için: 1 yıl yuva, 2 yıl hazırlık, 3 yıl ilk devre, 4 yıl orta devre, 2 yıl yüksek devre olmak üzere toplam 12 yıl,

3) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı için: 2 yıl hazırlık, 3 yıl ilk devre, 4 yıl orta devre, 2 yıl yüksek devre olmak üzere toplam 11 yıldır.

4) Müzik Bölümüne bağlı anasanat dallarında yüksek devreden yüz (100) tam puan üzerinden en az 95 puanla mezun olanlar 2 yıllık “Ustalık Devresi”ne devam edebilirler.

b) Sahne Sanatları Bölümüne bağlı anasanat dallarından;

1) Opera Anasanat Dalı Şan Sanat Dalı için 1 yıl hazırlık, toplam 3 yıl; Müzikal Tiyatro Sanat Dalı için 1 yıl hazırlık, toplam 3 yıl,

2) Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Sanat Dalı için 1 yıl hazırlık, toplam 3 yıl; Pantomim Sanat Dalı için 1 yıl hazırlık, toplam 3 yıl,

c) Türk Müziği Bölümü Türk Müziği Programı için 1 yıl hazırlık, toplam 3 yıl; Türk Halk Müziği Programı için 1 yıl hazırlık, toplam 3 yıldır.

 

Akademik takvim

MADDE 11 - (1) Konservatuvar Sertifika Programları akademik takvimi, Konservatuvar Kurulu kararı ile belirlenir. Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav tarihleri, katkı payı ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir.

 

Derslere devam

MADDE 12 - (1) Sertifika Programlarında yer alan dersler, bir önceki yılın tamamlayıcısı niteliğindedir. Programda sınıf geçme sistemi esastır. Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışı bilimsel, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılma, doğal afetler, tutukluluk, askerlik, ana, baba, kardeş ve diğer yakın akrabalarının ölümü, evlenmesi ve ağır hastalığı ve bunlar gibi haklı ve geçerli mazeret durumları hariç, derslerin en az %70’ine devam zorunluluğu vardır. Ancak herhalükarda öğrencinin sınıf geçebilmesi için, bir ders yılında her dersten en az %50 devam şartını yerine getirmiş olması gerekir.

 

Kayıt Dondurma

MADDE 13 - (1) Öğrencilerin kayıtları, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan kayıt dondurma nedenlerinin varlığı halinde dondurulabilir.

(2) Sertifika Programları öğrencilerinin Yuva sınıfı ve Hazırlık sınıfları dışında her devrede iki kez sınıf tekrarı ya da iki kez kayıt dondurma hakları vardır. Yani bir devrede en fazla iki yıl kaybedebilirler. Öğrencilerin bir devre içinde ya iki kez sınıf tekrarı, ya iki kez kayıt dondurma ya da bir kez sınıf tekrarı, bir kez de kayıt dondurma hakları vardır. Bununla birlikte anasanat dalının görüşü alınarak, istisnai durumlarda Konservatuar Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciye bir hak daha verilebilir.

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Sertifika Programına girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma halinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Kaydı dondurulan öğrenciler izinli sayılır. Öğrenciler, kayıt dondurma süresince eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Öğrenci, mazereti bittiğinde kaldığı yerden eğitim ve öğretime devam eder.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar

 

Sınav türleri

MADDE 14 - (1) Sınavlar; ara sınavı, bitirme sınavı, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, hazırlık geçme sınavı, baraj sınavı ve tek ders sınavından oluşur.

(2) Bütün sınavlar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Sınavlar, ilan edilen programa göre belirlenen zaman ve yerlerde yapılır. Gerek görüldüğünde sınavlar, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar haricindeki Cumartesi ve Pazar günleri de yapılabilir.

 

Ara sınav

MADDE 15 - (1) Ara sınavlar, her yarıyıl içinde sanat dalı dersleri için zorunlu, yardımcı dersler için ihtiyari olarak yapılan sınavlardır.

 

Bitirme sınavı

MADDE 16 - (1) Bitirme sınavları, her ders yılı sonunda yardımcı dersler için zorunlu olarak yapılan sınavlardır. Bu sınavlar, solfej ve armoni dersleri için üç kişiden oluşan bir jüri tarafından yapılır. Diğer yardımcı derslerin bitirme sınavları ilgili öğretim elemanı tarafından yapılabileceği gibi, gerekli durumlarda üç kişilik komisyon tarafından da yapılabilir. Başarı notu her sınıf için en az elli (50) puandır. Bu puanın altında not alan öğrenciler Bütünleme Sınavı’na girer.

 

Final sınavı

MADDE 17 - (1) Final sınavları, her ders yılı sonunda sanat dalı dersleri için zorunlu olarak yapılan sınavlardır. Başarı notu Yuva ve Hazırlık sınıfları için en az yetmiş (70), diğer sınıflar için en az elli (50) puandır. Ancak, bir üst devreye devam edebilmek için ilk devre son sınıfta en az yetmiş (70), orta devre son sınıfta en az seksen beş (85) puan almak gerekir.

 

Bütünleme sınavı

MADDE 18 - (1) Bütünleme sınavları, her ders yılı sonunda başarısız olunan dersler için yapılan sınavlardır. Başarı notu sanat dalı dersinde Yuva ve Hazırlık sınıflarında en az yetmiş (70), diğer sınıflarda en az elli (50) puandır. Yardımcı dersler için başarı notu en az elli (50) puandır. Yuva ve Hazırlık sınıflarında herhangi bir dersten bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

 

Mazeret sınavı

MADDE 19 - (1) Mazeret sınavları, bütünleme sınavlarına, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından derslere devam edememe durumu için kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır.

(2) Öğrencinin mazeretini kanıtlayan belgeyi, süresi içinde Konservatuvar Müdürlüğüne bildirmesi zorunludur. Öğrenciler mazeretli oldukları süre içinde hiçbir sınava giremez; girdikleri takdirde aldıkları notlar geçersiz sayılır.
Hazırlık geçme sınavı

MADDE 20 - (1) Hazırlık geçme sınavı, Hazırlık ve Yuva sınıfları olan anasanat dalları veya programların ilk sınıflarına kabul edilen öğrenciler için öğretim yılı sonunda sanat dalı derslerinden yapılan sınavlardır. Bu sınavlarda başarı notu en az yetmiş (70) puandır. Hazırlık geçme sınavında başarısız olan bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavında da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Yuva ve Hazırlık sınıflarında hiçbir dersten şartlı geçilmez, tek ders sınavı uygulanmaz.

 

 

Baraj sınavı

MADDE 21 - (1) Baraj sınavları, bir üst devreye devam hakkı alamamış öğrenciler için yapılan sınavlardır. Orta devreye devam edebilmek için ilk devre sanat dalı dersinin bitirme sınavından en az yetmiş (70); yüksek devreye devam edebilmek için orta devre sanat dalı dersinin bitirme sınavından en az seksen beş (85); ustalık devresine devam etmek için yüksek devre sanat dalı dersinin bitirme sınavından en az doksan beş (95) puan almak gerekir. Baraj sınavında başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir. Ancak talep ederse bitirdiği devrenin sertifikasını alabilir.

 

Tek ders sınavı

MADDE 22 - (1) Tek ders sınavları, tek bir yardımcı dersten başarısız olmuş, bu dersten şartlı geçmiş ve bu dersi bütünlemede de verememiş öğrenciler için yapılan sınavlardır. Yuva ve Hazırlık sınıfları için geçerli değildir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Sınıf tekrarı

MADDE 23 - (1) Sınıf tekrarı ile ilgili kurallar şunlardır:

a) Öğrenciler her devrede iki defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yapabilir.

b) Sınıf tekrarı yapan öğrencilerden sanat dalı dersi dışındaki yardımcı derslerden başarılı olanlar bir sonraki yılda bu derslerden tekrar sorumlu tutulmazlar.

c) Sanat dalı dersinden başarılı olmuş ve sadece bir yardımcı dersten başarısız olmuş öğrenciler o dersten şartlı geçmiş sayılır. Öğrenci, şartlı geçmiş sayıldığı yardımcı dersten sorumlu olur ve devam ettiği sınıfın derslerini de alır.

ç) Yılsonunda tüm derslerden sınava girer ve eğer takip ettiği sınıfın tüm derslerinden başarılı olup, şartlı geçtiği yardımcı dersten başarısız olursa kendisine tek ders sınav hakkı verilir.

 

Muafiyet

MADDE 24 - (1) Sertifika Programları öğrencileri, yardımcı derslere ilişkin yeterliliklerini kanıtlayacak belgeleri öğretim yılının ilk bir ayı içinde dilekçe ile Müdürlüğe sunar. İlgili Anasanat Dalı Başkanının onayı ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile ilgili yardımcı derslerden muaf olabilirler.

 

Öğrenci nakilleri

MADDE 25 - (1) Konservatuvarın Sertifika Programlarına hiçbir şekilde nakil yapılamaz. Bu taleple gelen öğrenciler seviye sınavına yönlendirilir.

 

Anasanat dalı veya sanat dalı değişikliği

MADDE 26 - (1) Sonradan meydana gelen sağlık sorunu nedeniyle veya herhangi bir fiziksel sebepten dolayı çalgıya uyumsuzluk gösterdiği için anasanat dalı veya sanat dalı değiştirmek isteyen öğrenciler, durumlarını gösteren sağlık raporunu bir dilekçe ile Müdürlüğe teslim eder. Bu öğrenciler, ilgili sanat dalı öğretim elemanları ve anasanat dalı başkanlarının görüşleri alınarak Yönetim Kurulu kararı ile İlk Devre 1. Sınıf sonuna kadar anasanat dalı veya sanat dalı değişikliği yapabilir.

 

Sınıf atlama

MADDE 27 - (1) Öğrencinin, öğrenim gördüğü sanat dalının sanat dalı derslerinin final sınavlarından en az seksenbeş (85) puan alan, bu üstün başarıyı ilgili sınav komisyonu raporu ile belgeleyen ve hiçbir dersten bütünlemeye kalmamış olan öğrenciler Yönetim Kurulunun onayı ile sınıf atlayabilir. İlgili sanat dalı öğretim elemanı tarafından sınıf atlama talebi onaylanmış bir öğrenci veya velisinin, bir dilekçe ile en geç final sınavlarından sonraki iki hafta içinde Müdürlüğe müracaat etmesi gerekir.

(2) Sınıf atlama talebi kabul edilen öğrenciler atlayacakları sınıfın bütünleme sınavlarına girer. Bu sınavlarda başarı notu en az elli (50) puandır. Öğrencinin hazırlık geçme ve ilk devre baraj sınıflarında atlayacağı sınıfın sınavından da en az yetmiş (70) alması, orta devre bitirmede ise atlayacağı sınıfın sınavından en az seksen beş (85) alması gerekir.

 

Sanat dalı öğretim elemanı değişikliği

MADDE 28 - (1) Bale Sanat Dalı dışında, sanat dalı öğretim elemanını herhangi bir nedenle değiştirmek isteyen öğrenci veya velisi, ilgili anasanat dalı başkanı tarafından onaylanmış dilekçe ile Müdürlüğe başvurur. Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde değişiklik gerçekleşir.
Sınav komisyonları

MADDE 29 - (1) Tüm sanat dallarının sanat dalı derslerinin sınavlarının komisyonları, anasanat dalı başkanlarının önerisi, bölüm başkanları ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla; ilgili bölüm başkanı, anasanat dalı başkanı ve sanat dalı dersi öğretim elemanlarının da yer aldığı en az üç (3) kişiden oluşur. Öğrencinin eğitim gördüğü sanat dalı öğretim elemanı, sınavın tabii üyesidir.

b) Sanat dalı dersi dışındaki yardımcı derslerden solfej ve armoni derslerinin sınavları ilgili anasanat dalı başkanının belirleyeceği üç (3) kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. İlgili anasanat dalı başkanı komisyonun tabii üyesidir. Diğer yardımcı derslerin sınavları ise ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılabileceği gibi, anasanat dalı başkanının uygun bulacağı durumlarda komisyon tarafından da yapılabilir.

c) Müdür tüm sınavlara girebilir, ancak not vermez.
Sertifikalar
MADDE 30 -
(1) Sertifika Programlarında her devre sonunda öğrencilere yazılı istekleri doğrultusunda öğrenimlerini başarıyla tamamladıklarını belgeleyen sertifika verilir. Sertifikalar, Konservatuvar Müdürü ve ilgili anasanat dalı başkanı tarafından imzalanır. Türk Müziği öğrencilerinin sertifikaları sadece Konservatuvar Müdürü tarafından imzalanır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler


Öğretim programları ve ders değişiklikleri

MADDE 31 - (1) Öğretim programları, ilgili anasanat dalı başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir. Yeni öğretim programı açma ve ders programlarında değişiklik yapma hakkı Konservatuvar Kuruluna aittir. Dersler ve ders saatleri ile ilgili değişiklikler ile ilgili kararlar, anasanat dalı başkanının önerisi ile Konservatuvar Kurulu tarafından alınır.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 32 - (1) İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun 29.06.2006 tarihli 31 sayılı toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Devre Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi” değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 33 - (1) Bu Yönerge hükümleri İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme
MADDE 34 -
(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

04/06/2015
1843 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79