Sahne Sanatları Bale Bölümü Yönergesi

BALE DANSÇILIĞI PROGRAMI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Programı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Programı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı ile ilgili başvuru koşulları, sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı Başkanı’nı,

b) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı’nı,

c) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

ç) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu’nu,

d) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

f)  Sınav: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Dansçılığı Programı Özel Yetenek Giriş Sınavı’nı,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

ğ) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’m,

h) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

Başvuru Koşulları

MADDE 5 - (1) Sınava başvurabilmek için adayların, başvuru tarihi itibariyle yirmi iki (22) yaşından gün almamış olmaları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı ( YGS ) puan türlerinin, yabancı dil puanı hariç herhangi birinden her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları şartı aranır. Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için YGS puan şartı aranmaz.

Özel Yetenek Giriş Sınavı

MADDE 6 - (1) Sınav, Genel Teori Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Genel Teori Sınavı

MADDE 7 - (1) Genel Teori Sınavı yazılı olarak yapılır. Adayların, Konservatuvarın Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nde okutulan Klasik Bale, Solfej, Bale Tarihi, Genel Müzik Bilgisi ve Müzik Tarihi gibi meslek ve yardımcı meslek dersleri ile ilgili teorik bilgisi sınanır.

(2)   Genel Teori Sınavı jürisi, Anasanat Dalı Başkanı tarafından Anasanat Dalı öğretim
elemanları arasından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen en az üç öğretim elemanından oluşur.

(3) Genel Teori sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 40 (kırk) puan alan adaylar Kesin Kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.

Kesin Kabul Sınavı

MADDE 8 - (1) Kesin Kabul Sınavı, uygulamalı yapılır. Kız ve erkek adaylar aşağıda belirtilenpuanlama tablosuna göre ayrı ayrı değerlendirilir.   

(2)   Kesin Kabul Sınavı jürisi, Bale Anasanat Başkanı ile Anasanat Dalı öğretim elemanları arasından Anasanat Dalı Başkanı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararıyla görevlendiren en az dört öğretim elemanından oluşur.                                         

(3) Söz konusu sınava ilişkin uygulanacak puanlama aşağıdaki gibidir:

a) Kız adaylar için; 

Değerlendirme

Puan

Barre

15

Por de Bras, Orta Hareketleri, Pirouettes

20

Adagio

10

Allegro 1

10

Allegro 2

10

Point

15

Müzik

10

Performans

10

Toplam

100

b) Erkek adaylar için;  

Değerlendirme

Puan

Barre

15

Por de Bras, Orta Hareketleri, Pirouettes

20

Adagio

10

Allegro 1

15

Allegro 2

15

Coda

5

Müzik

10

Performans

10

Toplam

100

(4)   Kesin Kabul Sınavında 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan dahilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırma

MADDE 9 – (1)İstanbul Üniversitesi Senatosunun 14.06.2011 tarihli 34 sayılı toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Bale Anasanat Dalı Bale Dansçılığı Programı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi” değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 10 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

04/06/2015
233 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79