Müzik Bölümü Yönergeleri

muzikbolumu-yonerge001

 

MÜZİK BÖLÜMÜ PROGRAMLARI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Programlarında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Programlarında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerine ait usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ilgili Anasanat Dalını,

b) Anasanat Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ilgili Anasanat Dalı Başkanlarını,

c) Bölüm: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünü,

ç) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanını,

d) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

e) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,

f) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

g) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

   

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Yetenek Giriş Sınavı

 

Başvuru şartları

MADDE 5- (1) Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmek için, adayların; YGS puan türlerinin herhangi birinden (Yabancı Dil Puanı hariç) her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları gerekir.

(2) Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için ise YGS puan şartı aranmaz.

 

Özel Yetenek Giriş Sınavıaşamaları

MADDE 6 - (1) Özel Yetenek Giriş Sınavı, birinci aşama olarak “Müzikal Duyuş Sınavı”, ikinci aşama olarak “Uygulama/Performans Sınavı” ve üçüncü aşama olarak “Genel Teori Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur.

 

Özel Yetenek Giriş Sınavı jürisi

MADDE 7-(1) Özel Yetenek Giriş Sınavının üç aşamasında da sınav jürisi, biri AnasanatDalı Başkanı, diğer ikisi ise,ayrı sanat dalları bulunmayan AnasanatDallarının öğretim üyeleri, yokluklarında öğretim görevlileri arasından; ayrı sanat dalları bulunan Anasanat Dallarınınöğretim üyeleri, yokluklarında öğretim görevlileri arasından olmak üzere,Bölüm Başkanı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen toplam üç kişiden oluşur.

 

Müzikal Duyuş Sınavı

MADDE 8- (1) Müzikal Duyuş Sınavı, adayın ses ve ritme dayalı verileri müzikal olarak değerlendirme becerisini ölçmek amacıyla uygulanır.

(2) İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden ya da İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Sertifika Programlarından mezun olan adaylar bu sınavdan muaf tutulur.

(3) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar Uygulama/Performans Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(4) Sınav, aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

30 tane tek ses (30 puan)

10 tane melodi (40 puan)

10 tane aralık (10 puan)

10 tane 3 sesli akor sorusu/uygulamasını (20 puan)

 

Uygulama/Performans Sınavı

MADDE 9- (1) Uygulama/Performans Sınavı, adayın yorumculuk alanındaki teknik ve müzikal yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Piyano, Gitar ve Arp programları için tüm eserler; Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas programları için piyanolu sonat dışındaki tüm eserler; Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalına ait tüm programlar için ise sadece konçerto ezber çalınmalıdır.

(3) Sınav programında yer alan piyano eşlikli eserler, eşlikli olarak seslendirilmek zorundadır. Bu sınavlara katılacak adaylar, piyano eşlikçilerini kendileri temin ederler.

(4) Piyano, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Programları için sınavda seslendirilecek eserler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 12. sınıf bitirme programı müfredatına eşdeğer olmalıdır.

(5) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar Genel Teori Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(6) Sınav, aşağıdaki ilgili tablolarda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

a) Piyano Anasanat Dalı

 

Piyano Programı:

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Performans 1 Chopin Etüd veya eşdeğer zorlukta başka bir etüd

20

Performans J.S.Bach 1 Prelüd-Füg (partita veya süit)

20

Performans Klasik Dönemden 1 eser

20

Performans Romantik Dönemden 1 eser

20

Performans 20. yüzyıldan 1 eser

20

Toplam

 

100

 Gitar Programı:

Açıklama

Toplam Puan

Bir Etüd

20

Rönesans döneminden bir eser

20

Bach Lut Süitlerinden bir bölüm

20

20. yüzyıl l eser

20

Gamlar

20

Toplam

100

 

Arp Programı:

Açıklama

Toplam Puan

BochsaEtüdNo:l

10

PosseEtüd No:7

10

J.S.Bach Si bemol minör Fantasia

20

Haendel Tema ve Varyasyonlar

20

Mortari Sonat

20

DebussyArabesque

20

Toplam

100

 

b) Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı

Keman Programı: Bir etüd (çift sesli), J.S.Bach solo sonat ya da partitalardan bir bölüm, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri,

Viyola Programı: Bir etüd (çift sesli), J.S.Bach bir bölüm solo süit, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri,

Viyolonsel Programı: Bir etüd (çift sesli), J.S.Bach bir bölüm solo süit, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri,

Kontrbas Programı: Bir etüd, piyanolu sonattan bir yavaş bir hızlı olmak üzere 2 bölüm, bir konçertonun 1. veya 2. ve 3. bölümleri, bir piyanolu parça.

 

Açıklama

Toplam Puan

Etüd

10

Bach solo sonat/partita/süit

25

 Piyanolu sonat

25

Konçerto

40

Toplam

100

 

c) Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı (Tüm Programlar)

1) Tüm gamlar,

2) İki etüd (bir yavaş, bir hızlı),

3) Bir sonat veya sonatine (veya eşit ağırlıkta piyano eşlikli eser),

4) Bir konçertonun tamamı.

 

Açıklama

Toplam Puan

Gamlar

10

Etüdler

20

Piyanolu sonat/sonatine veya eşit ağırlıkta piyano eşlikli eser

30

Konçerto

40

Toplam

100

 

ç) Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

 

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Dikte Tek sesli, atonal, geniş rejistrli; çok sesli dikte yazımı

50

Armoni 5’li ve dominant 7’li akorlarla bas ve şan çözümü (4 anahtar kullanarak)

20

Piyanoda armonizasyon Verilen ezginin piyanoda armonize edilmesi

15

Kompozisyon çalışmaları Adayın çalışmalarını içeren dosyanın sunumu

15

Toplam  

100

 

 

Genel Teori Sınavı

Madde 10 - (1) Genel Teori Sınavı, adayın Konservatuvarın Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde okutulan temel müzik teorisi, solfej, armoni, genel müzik bilgisi ve müzik tarihi gibi meslek ve yardımcı meslek dersleri ile ilgili teorik bilgilerini ölçmek amacıyla yazılı şekilde yapılır.

(2) Sınav soruları, ilgili sınav jürisi tarafından sınavın yapılacağı gün hazırlanır. Bu sınava ilişkin çalışma kitapçığı, Konservatuvar lisans öğrenci işleri bürosundan veya birim web sitesindentemin edilebilir.

(3) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 40 puan alan adaylaren yüksek puanı alan adaydan başlanarak puan sırasına göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan dahilindebaşvurdukları programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

(4) Sınav, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Temel Müzik Teorisi Ölçüler, gamlar, modlar, anahtarlar, müzik terimleri, süs notaları

20

Müzik Tarihi Müzik tarihi dönemlerinin bestecileri, eserleri, türleri

20

Solfej Tek ses ve çok sesli duyuş sınavı, teorik bilgiler, dikte

30

Armoni 8-12 ölçülük şifreli bas çözümü (5’li ve dominant 7’li akorlar ile)

30

Toplam

 

100

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 11 – (1)İstanbul Üniversitesi Senatosunun 13.11.2014 tarihli 17 sayılı toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Programları Özel Yetenek Giriş Sınavları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

 

caz-anasanat-dali01

 

 CAZ ANASANAT DALI CAZ LİSANS PROGRAMI

 ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 -(1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Caz Anasanat Dalı Caz Programında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Caz Anasanat Dalı Caz Programında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerine ait usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Caz Anasanat Dalını,

b) Anasanat DalıBaşkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Caz Anasanat Dalı Başkanını,

c) Bölüm: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümünü,

ç) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanını,

d) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

e) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,

f) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

g) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

Başvuru şartları

MADDE 5 -(1) Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmek için, adayların; YGS puan türlerinin herhangi birinden (Yabancı Dil Puanı hariç) her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları gerekir.

(2) Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için ise YGS puan şartı aranmaz.

 

Özel Yetenek Giriş Sınavıaşamaları ve sınav jürisi

MADDE 6 - (1) Özel Yetenek Giriş Sınavı, birinci aşama olarak “Müzikal Duyuş Sınavı” ve ikinci aşama olarak “Performans Sınavı”ndan oluşur.

(2) Özel Yetenek Giriş Sınavının iki aşamasında da sınav jürisi, biri Anasanat Dalı Başkanı, diğerleri Anasanat Dalının Araştırma Görevlisi dışındaki iki öğretim elemanı olmak üzere Bölüm Başkanı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen üç kişiden oluşur.

 

Müzikal Duyuş Sınavı

MADDE 7 - (1) Müzikal Duyuş Sınavı, adayın ses ve ritme dayalı verileri müzikal olarak değerlendirme becerisini ölçmek amacıyla uygulanır.

(2) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar Performans Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Sınav, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Nota duyumu

Piyanoyla çalınannotaların sesle tekrarı

25

Caz cümlesi duyumu

Piyanoyla çalınan caz cümlelerinin sesle tekrarı

25

Caz akoru duyumu

Çalınan üç ve dört sesli caz akorlarının sesle tekrarı

25

Ritm tekrarı

Sorulan ritmin alkışla tekrar edilmesi

25

 

TOPLAM

100

 

Performans Sınavı

MADDE 8- (1) Performans Sınavı, adayın yorumculuk alanındaki teknik ve müzikal yeterliliği ile doğaçlama yeteneğini ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylaren yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

(3) Sınav, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

Alan

Açıklama

Toplam Puan

Performans

Fa Blues* (12 bar) – dört dönüşlü olarak: (Örnek: Billie’s Bounce, Au Privave; Straight No Chaser gibi) İlk dönüşte ana tema çalınacak, diğer dönüşlerde doğaçlama yapılacak.

30

Performans

Bir caz standardının, tema, iki dönüş (chorus) doğaçlama ve tekrar tema olarak icrası* (Örnek: AllThe Things You Are, BeautifulLove, TakeThe A Train, Donna Lee gibi) 

35

Performans

Balad tarzında bir caz standardının, tema, doğaçlama ve tekrar tema olarak icrası* (örnek: Body and Soul, My Funny Valentine, You Don’t Know WhatLove Is benzeri)

35

 

TOPLAM

100

*  Yorumlanacak parçalar piyano ile, piyano eşlikli veya elektronik ortamda mp3/wav formatında önceden hazırlanmış alt yapı üzerine kendi enstrümanı (veya vokal) ile icra edilecektir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 9 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 10-(1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihtenitibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 MADDE 11-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

04/06/2015
552 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79