Sahne Sanatları Opera Bölümü Yönergesi

OPERA ANASANAT DALI OPERA PROGRAMI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Opera Programında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavının yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Opera Programımda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavının yapılma ve değerlendirme ilkelerine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Başkanı’nı,

b) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı’nı,

c) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

ç) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu’nu,

d) Müdür: Konservatuvar Müdürü’nü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Sınav: Özel Yetenek Giriş Sınavı’nı,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

ğ) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı,

h) Yönetim Kurulu: Konservatuvar Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

Başvuru koşulları

MADDE 5 - (1) Sınava başvurabilmek için adayların; başvuru tarihi itibariyle yirmi beş (25) yaşından gün almamış olmaları ve YGS puan türlerinin, Yabancı Dil Puanı hariç herhangi birinden her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları şartı aranır.

(2)Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için YGS puan şartı aranmaz.

Özel Yetenek Giriş Sınavı

MADDE 6 - (1) Sınav, Birinci Aşama Sınavı, İkinci Aşama Sınavı ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere üç aşamadan oluşur.

Birinci Aşama Sınavı

MADDE 7 - (1) Birinci Aşama Sınavı Jürisi, ilgili Anasanat Dalı Başkanı ile Anasanat Dalı Başkanı tarafından Anasanat Dalı öğretim elemanları arasından önerilen ve Yönetim Kurulu karan ile görevlendirilen en az beş öğretim elemanından oluşur.

(2) Adaya ses alanı ve rengi, ses türü ve diksiyonunu değerlendiren egzersizler (şan egzersizleri)yaptırılarak  adayın sesinin opera eğitimine yatkınlığı sınanır.

(3) Birinci Aşama Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar İkinci Aşama Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

İkinci Aşama Sınavı

MADDE 8 - (1) İkinci Aşama Sınavı jürisi, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı ve Opera Anasanat Dalı’nda görev yapan en az üç öğretim elemanından oluşur.

(2) İkinci Aşama Sınavı aşağıdaki şekilde değerlendirilir:    

a) Adayın duyma yeteneğinin değerlendirilmesi: Sınav komisyonu tarafından piyanoyla çalınacak tek ses, iki ses, üç ses, dört ses sorularını doğru olarak yanıtlayabilmek, piyanoyla çalınacak ezgileri sesle tekrarlayabilmek, el vuruşları ile verilecek ritimleri tekrarlayabilmek.Puanlama aşağıdaki gibidir:

Soru Tipi

Soru Adedi

Toplam Puan

1 ses

5

2×5=10

2 ses

5

2×5=10

3 ses

5

2×5=10

4 ses

5

2×5=10

Toplam

20

40

 

Soru Tipi

Soru Adedi

Toplam Puan

Ezgi

4

4×10=40

Toplam

4

40

 

Soru Tipi

Soru Adedi

Toplam Puan

Ritim

4

5×4=20

Toplam

4

20

(3) İkinci Aşama Sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınavın ikinci aşamasından en az 70 puan alan adaylar Kesin Kabul Sınavı’na girmeye hak kazanırlar.

(4) İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Mezunları ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Lisans mezunları İkinci Aşama Sınavından muaftır.

Kesin Kabul Sınavı

MADDE 9 - (1) Kesin Kabul Sınavı jürisi, ilgili Anasanat Dalı Başkanı ile Anasanat Dalı Başkanı tarafından Anasanat Dalı öğretim elemanları arasından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen en az beş öğretim elemanından oluşur.

(2) Kesin Kabul Sınavı’nda adaylar aşağıda belirtilen alanlarda değerlendirilir:

a) Adaya ses alanı ve rengi, ses türü ve diksiyonunu değerlendiren egzersizler (şan egzersizleri) yaptırılır.

b) Aday daha önceden çalıştığı iki eserini seslendirir. Sınav jürisi eserleri müzikalite, entonasyon, artikülasyon ve ritim açısından değerlendirir.

c) Adayın oyunculuğa olan yatkınlığı doğaçlama ile sınanır.

ç) Aday hazırlamış olduğu bir tiradı oynar.

(3) Kesin Kabul Sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

ÜÇÜNCÜ BOLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırma

MADDE 10 – (1)İstanbul Üniversitesi Senatosunun 14.06.2011 tarihli 34 sayılı toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Opera Programı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi” değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 - (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

04/06/2015
212 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79