Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü Yönergesi

TİYATRO ANASANAT DALI

OYUNCULUK PROGRAMI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Programı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Programı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavınınyapılma ve değerlendirme ilkelerine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anasanat Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı ‘nı,

b) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı’nı,

c) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

ç) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu’nu,

d) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü’nü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Sınav: Özel Yetenek Giriş Sınavı’nı,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

ğ) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı,

h) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

Başvuru koşulları

MADDE 5 - (1) Sınava başvurabilmek için adayların; başvuru tarihi itibariyle yirmi iki (22) yaşından gün almamış olmaları ve YGS puan türlerinin, Yabancı Dil Puanı hariç, herhangi birinden her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları şartı aranır.

(2)Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için YGS puan şartı aranmaz.

Özel Yetenek Giriş Sınavı

MADDE 6 - (1) Özel Yetenek Giriş Sınavı, Baraj ve Kesin Kabul Sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Sınav jürileri, Anasanat Dalı Başkanı tarafından Anasanat Dalı öğretim elemanlarıarasından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen en az üç öğretim elemanındanoluşur.

Baraj Sınavı

MADDE 7 - (1) Baraj Sınavında adaylardan, önceden hazırlayacakları tiyatro edebiyatının klasik ya da çağdaş oyunları arasından iki tirat ile tanınmış şairlerin eserlerinden ezberebir şiiri sunmaları istenir. Bu yolla adayların oyunculuk yetenekleri sınanır.

(2) Bu sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar Kesin Kabul Sınavına girmeye hak kazanırlar.

Kesin Kabul Sınavı

MADDE 8 - (1) Kesin Kabul Sınavında adayların; piyano eşliğinde yaptırılacak ses ve ritim egzersizleriyle (çalınacak seslerin, ezgilerin, el vuruşlarıyla verilecek ritimlerin doğru olaraktekrarlanması ve bildikleri bir şarkıyı söylemeleri gibi) müzikal duyuş ve kavrayışları sınanır, doğaçlama egzersizleri yaptırılarak bedensel ve zihinsel kıvraklığı ölçülür.

(2) Kesin Kabul Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan edilen kontenjan dahilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 9 - (1) İstanbul Üniversitesi Senatosunun 14.06.2011 tarihli 34 sayılı toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Programı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi” değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

04/06/2015
400 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79