Müzikoloji Bölümü Yönergeleri

etno-001

 

ETNOMÜZİKOLOJİ VE FOLKLOR LİSANS PROGRAMI

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1-(1)Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü,Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı, Etnomüzikoloji ve Folklor Programında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1)Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü,Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Etnomüzikoloji ve Folklor Programında lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerine ait usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 -(1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

a) Anabilim Dalı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalını,

b) Anabilim Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Etnomüzikoloji ve Folklor Anabilim Dalı Başkanını,

c) Bölüm: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümünü,

ç) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanını,

d) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

e) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulunu,

f) Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürünü,

g) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

h) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavını,

ı) Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

 

Başvuru şartları

MADDE 5 -(1) Özel Yetenek Giriş Sınavına başvurabilmek için, adayların; YGS puan türlerinin herhangi birinden (Yabancı Dil Puanı hariç) her yıl Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları gerekir.

(2) Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için ise YGS puan şartı aranmaz.

 

Özel Yetenek Giriş Sınavıaşamaları ve sınav jürisi

MADDE 6 - (1) Özel Yetenek Giriş Sınavı, birinci aşama olarak “Müzikal Algılama Sınavı”, ikinci aşama olarak “Türkçe Kompozisyon Yazılı Sınavı” ve üçüncü aşama olarak “Mülakat Sınavı” olmak üzere üç aşamadan oluşur.

(2) Özel Yetenek Giriş Sınavının üç aşamasında da sınav jürisi, biri Anabilim Dalı Başkanı, diğerleri Anabilim Dalının iki öğretim üyesi olmak üzere Bölüm Başkanı tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen üç öğretim üyesinden oluşur.

 

Müzikal Algılama Sınavı

MADDE 7 -(1) Müzikal Algılama Sınavı, adayın müzikal algılama düzeyinin belirlenmesi amacıyla uygulanır.

(2) Sınav,100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar Türkçe Kompozisyon Yazılı Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Sınav, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

 Soru Tipi

Soru Adedi

Toplam Puan

1 ses

5

2×5=10

2 ses

5

2×5=10

3 ses

5

2×5=10

4 ses

5

2×5=10

Toplam

20

40

 

Soru Tipi

Soru Adedi

Toplam Puan

Ezgi

4

4×10=40

Toplam

4

40

 

Soru Tipi

Soru Adedi

Toplam Puan

Ritim

4

5×4=20

Toplam

4

20

 

Türkçe Kompozisyon Yazılı Sınavı

MADDE 8 - (1) Türkçe Kompozisyon Yazılı Sınavı, adayın kültürel birikiminin saptanması amacıyla1000 (±%20)kelime arasında Türkçe Kompozisyon yazılmasından oluşur.

(2) Sınav,100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar Mülakat Sınavına girmeye hak kazanırlar.

(3) Sınav, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

Soru Tipi

 

Toplam Puan

Dilbilgisi Kuralları  

30

Anlatım- Paragraflararası Tutarlılık  

20

Cümlelerarası Tutarlılık  

20

Sözcük Dağarı  

10

Gerekçelendirme  

10

Başlık-Metin Uyumu  

10

Toplam  

100

 

Mülakat Sınavı

MADDE 9 -(1) Mülakat Sınavı, adayın Müzikoloji-Etnomüzikoloji-Folklor alanlarına ilişkin bilgi ve yatkınlıklarının saptanması amacıyla uygulanır.

(2) Sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylaren yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre sıralanır ve kontenjan dahilinde programa kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

(3) Sınav, aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değerlendirilir:

 

Soru Tipi

 

Toplam Puan

Sol anahtarıyla sınırlı 2 adet Dikte  

40

Mülakat soruları  

60

Toplam  

100

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 11-(1) Bu Yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihtenitibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 12-(1)Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

geleneksel-modal01

GELENEKSEL VE MODAL MÜZİKLER ANABİLİM DALI

OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK PROGRAMI

ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 -(1)Bu Yönerge;İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nın yapılma ve değerlendirme ilkelerini belirlemeyi amaçlar.

 

Kapsam

MADDE 2 -(1)Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler AnabilimDalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı’nınyapılma ve değerlendirme ilkelerine aitusul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Anabilim Dalı Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Geleneksel ve Modal Müzikler Anabilim Dalı Başkanı’nı,

b) Bölüm Başkanı: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı’nı,

c) Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

ç) Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu’nu,

d) Müdür: Konservatuvar Müdürü’nü,

e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

f) Sınav: Özel Yetenek Giriş Sınavı’nı,

g) Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

ğ) YGS: Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nı,

h) Yönetim Kurulu: Konservatuvar Yönetim Kurulu’nu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Sınavlar

 

 Başvuru koşulları

MADDE 5 -(1)Sınava başvuruda bulunabilmek için, adayların; Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden (Yabancı Dil Puanı hariç) her yıl Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilerek ilan edilen asgari puanı almış olmaları koşulu aranır.

(2) Konservatuvarların Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri mezunları için YGS puan şartı aranmaz.

 

Özel Yetenek Giriş Sınavı

MADDE 6 -(1)Özel Yetenek Giriş Sınavı;Müzikal Algılama Testi ve Mülakat ile Genel Müzik Kültürü Birikimihakkında yazılı sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

 

Sınav Jürisi

MADDE 7 -Sınav jürisi Anabilim Dalı Başkanı ile öğretim üye ve öğretim görevlilerinden oluşur ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir.

 

Müzikal Algılama Testi ve Mülakat

MADDE 8 – Bu aşamada adayların müzikal algılama düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kulak sınavı yapılır. Ses kümelerinin, ritim – tempo farklılıkların ve ezgideki değişimlerin algılanması sınanır. Daha sonra adaylar müzik ve müzikoloji alanları, Osmanlı Dönemi Müziği kavramlarına ilişkin bilgilerinin sorgulandığı bir mülakata alınır. Bu sınavdan 100 üzerinden 50 ve üzeri puan alan adaylar ikinci aşama sınavına girmeye hak kazanırlar.

 

Genel Müzik Kültürü Birikimi Sınavı

MADDE 9 – Bu sınavda adaylardan, genel müzik kültürü birikimlerinin saptanması amacıyla sınav jürisince önceden belirlenen bir konu üzerinde kompozisyon yazmaları istenir. Süresi en fazla 90 dakika olan sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir.  Bu sınavdan 70 ve üzeri puan alan adaylar ilan edilen kontenjan dahilinde en yüksek puan alan adaydan başlayarak sıralanır ve programa kayıt yaptırma hakkını kazanırlar

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yürürlük ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 10 -Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Senatosu’nun onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 11 – Bu yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

 

04/06/2015
343 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79