Mesleki Haz. Sınıfları Eğt. Öğrt. Esas. Yönergesi

MESLEKİ HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM ÖĞRETİM ESASLARI İLE LİSANS PROGRAMLARI DERS VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ

 

                                                      BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönerge’nin amacı; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık sınıflarında uygulanacak eğitim öğretim esasları ile lisans programlarında ders ve sınav uygulamalarına yönelik esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları eğitim öğretim esasları ile lisans programlarında ders ve sınav uygulamalarına yönelik esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönerge’de geçen;

a)Konservatuvar: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

b)Konservatuvar Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kurulu’nu,

c)Müdür: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü’nü,

ç)Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörü’nü,

d)Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosu’nu,

e)Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

f)Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu’nu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

                     Mesleki Hazırlık Sınıflarına Kabul, Kayıt ve Kayıt Yenileme

Kabul ve kayıt

MADDE 5 - (1) Mesleki hazırlık sınıflarına kabul ve kayıt,Anasanat Dalları itibarı ile belirlenen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergeleri ile İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 6 - (1) Hazırlık sınıflarında kayıt yenileme İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre yapılır.

 

                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                 Mesleki Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim Esasları ve Sınavlar

Eğitim öğretim esasları

MADDE 7-(1) Mesleki hazırlık sınıfları eğitim öğretim esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a) Hazırlık sınıflarının eğitim ve öğretimi yıl esasına göre yapılır ve her biri en az 70 iş günü olan iki yarıyıldan oluşur.

b) Hazırlık sınıflarında okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri Konservatuvar Kurulu tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

c) Hazırlık sınıflarında okutulan dersler, esas meslek ve yardımcı meslek dersleri olarak ikiye ayrılır.Esas meslek ve yardımcı meslek dersleri Konservatuvar Kurulu kararı ile belirlenir.

ç) Hazırlık sınıflarında derslere devam zorunludur. İlgili derslerin izlencelerinde belirtilen derse devam oranları geçerlidir.

 

Sınavlar

 

MADDE 8-(1) Mesleki hazırlık sınıflarındasınavlar aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Her yarıyılda her ders için en az bir yazılı ve /veya sözlü ara sınav, yılsonunda ise yılsonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca yıl boyunca ders içi kısa sınav, ödev vb. değerlendirmeler yapılabilir.

b) Hazırlık sınıflarında başarı notu, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların ortalamasının %40’ı ile yılsonu veya bütünleme sınav notunun %60’ının toplanması ile elde edilen nottur. Başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu tam notun en az %50’sidir.

c) Öğrencinin hazırlık sınıfını başarmış sayılabilmesi için, yılsonu veya bütünleme sınavlarında öğretim planlarında tanımlanan derslerin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 45 puan alması gerekir. 45 puandan az not alan öğrenciler, ortalamaları 50 puanın üstünde olsa bile başarısız sayılırlar.

ç) Yılsonu sınavında başarısız olan öğrencilere bütünleme sınavı açılır. Bütünleme sınavlarında da başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar ederler. Bu öğrenciler, yalnızca başarısız oldukları derslerden sorumlu olurlar ve hazırlık sınıfı derslerinin dışında ders alamazlar.

d) Lisans eğitimine geçmek için AGNO şartı aranmaksızın hazırlık sınıfı derslerinden başarı şartı aranmaktadır.

e) Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan öğrenciler için Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavları İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.

f) Sınav notlarına itirazlar, İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır.

 

                                                        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                             Lisans Programları Ders ve Sınav Uygulamaları

Ders ve sınav uygulamaları

MADDE 9-(1) Lisans programlarında Konservatuvar Kurulu tarafından esas meslek dersi olarak belirlenen derslerin ara sınavları dersi veren öğretim elemanı tarafından;yılsonu ve bütünleme sınavları ise ilgili anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen en az 3 kişiden oluşan jüri tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

                                  Diğer Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Diğer Hükümler

MADDE 10-(1) Bu Yönerge’debulunmayan hususlarda İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri geçerlidir.

 

Yürürlükten kaldırma

MADDE 11 – (1)İstanbul Üniversitesi Senatosunun 05.12.2012tarihli 46 sayılı toplantısında kabul edilen “İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları Eğitim Öğretim Esasları İle Lisans Programları Ders ve Sınav Uygulamaları Yönergesi”değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 12-(1) Bu Yönerge, Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 13-(1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü yürütür.

04/06/2015
138 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Rıhtım Caddesi No:1 81300 Kadıköy- İSTANBUL
Tel:(+90216) 338 18 32 - 418 76 39 FAKS: (+90216) 345 16 79